Ochrana pred požiarmi


V oblasti ochrany pred požiarmi Vám dodávateľsky zaistíme všetky služby, aj komplexne alebo jednotlivo, spojené s výkonom funkcie technika PO vyplývajúce z povinností právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb na základe platných predpisov o požiarnej prevencii.

Spracujeme

 • dokumentáciu OPP podľa § 27 MV SR č.121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii
 • začleníme do kategórie s požiarnym nebezpečím
 • posúdenie požiarneho nebezpečia
 • stanovenie organizácie zabezpečenia ochrany pred požiarmi
 • požiarny poriadok
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • poriadok ohlasovni požiaru
 • tematický plán a časový rozvrh školení zamestnancov a odborné prípravy preventívnych požiarnych hliadok
 • dokumentáciu o vykonaní školení zamestnancov a odbornej príprave preventívnych požiarnych hliadok
 • vedenie požiarnej knihy

Vykonáme

 • komplexnú preventívnu prehliadku objektov, vyplývajúcu z platnej legislatívy ako jedna z povinností zamestnávateľa k zaisteniu OPP, na Vašich pracoviskách osobou odborne spôsobilou v PO a spracujeme súhrnnú správu o stavu PO. Prípadné závady odstránime alebo navrhneme spôsob riešenia
 • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o OPP
 • odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok
 • vyhodnotenie potreby hasiacich prístrojov z hľadiska optimálneho počtu a druhov
 • zastúpenie Vašej firmy pri jednaniach so štátnym požiarnym dozorom

Zaistíme

 • aktualizáciu predpisov a dokumentácie zákazníka
 • revízie a servis hasiacich prístrojov a hydrantov