Profil spoločnosti

Naša firma poskytuje služby v oblastiach: Prvoradou úlohou a cieľom našej spoločnosti je zbaviť zákazníka väčšiny starostí a problémov so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany na jeho pracoviskách a ušetriť mu nemalé finanční prostriedky tým, že nebude nútený zamestnať tzv. osobu odborne spôsobilú v oblasti autorizovaného bezpečnostného technika, požiarneho technika a pracovníka CO. V týchto oblastiach poskytujeme komplexné služby tak, aby sme mohli uspokojiť všetky požiadavky v rámci legislatívy SR.

Naši servisní pracovníci sú oprávnení vykonávať kontroly všetkých druhov a typov prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych uzáverov a tak zaistiť ich funkčnosť pri použití v prípade požiaru. Môžete si u nás zakúpiť, prípadne objednať akékoľvek jednotlivé diely k požiarnym hydrantom, cez nové hasiace prístroje všetkých druhov a typov. Ďalej ponúkame široký sortiment bezpečnostných tabuliek a druhov tlačív pre OPP a BOZP, vrátane požiarnych kníh. Hlavný dôraz kladieme na komplexné zaistenie oblasti BOZP, OPP a CO formou dlhodobých zmlúv, kde sú presne špecifikované povinnosti ako našej firmy, tak i objednávateľa.

Firma zmluvne garantuje výkon funkcie autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a civilnej ochrany príp. osoby odborne spôsobilej pre danú činnosť a technika BOZP.

Vážime si prejavenú dôveru každého klienta.
Svoje služby poskytujeme promptne a spoľahlivo.