BOZP

Vykonáme a spracujeme :

V oblasti zabezpečenia povinností zamestnávateľa v problematike bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci zamestnancov ponúkame zaistenie komplexných služieb vyplývajúcich zo súčasnej právnej úpravy.

Oblasť BOZP zahrňuje zaistenie nasledujúcich úloh:

 1. Úvodný odborný audit , prehliadku pracovísk, kontrolu stávajúcej dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu nedostatkov.
 2. Ročnú prehliadku pracovísk podľa zákona č.124/2006 Z.z., o BOZP a periodické prehliadky podľa dohody s oboznámením zistených závad.
 3. Zavedenie systému vstupných inštruktáží nových zamestnancov o BOZP, vrátane spracovania podkladov pre školenie.
 4. Školenie zamestnancov

  • školenie vedúcich zamestnancov, ich pravidelné zoznamovanie s novou legislatívou a zmenami v oblasti BOZP
  • školenie zamestnancov, poprípade i vykonávanie vstupných školení zamestnancov
  • odborné školenie zamestnancov
  • pravidelné školenie zamestnancov spoločnosti podľa špecifických osnov školení

 5. Spracujeme analýzu (vnútorný audit - vyhľadanie) pracovných rizík , vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie alebo minimalizáciu, konzultácie s ohľadom na kontrolu dodržiavania týchto opatrení .
 6. Kategorizácia prác vzhľadom k rizikovým faktorom na pracoviskách ( napr. zraková záťaž, psychická záťaž, fyzická záťaž i záťaž hlukom, prachom, chladom apod. ).
 7. Rozbory úrazovosti, vrátane vyhodnotenia zdrojov a príčin úrazov .
 8. Evidenciu a registráciu pracovných úrazov a nemoc z povolania, spracovanie potrebnej dokumentácie, jej aktualizovanie podľa súčasnej právnej úpravy, zavedenie knihy úrazov na pracoviskách, spoluprácu autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, pomoc.

Ďalšia dokumentácia BOZP:

 • napr. Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov pre jednotlivé pracovné profesie, vrátane formulárov pre poskytovanie a pre vyradenie prostriedkov
 • Zoznam pre poskytovanie mycích a čistiacich prostriedkov, vrátane pravidiel pre poskytovanie ochranných nápojov (leto, zima)
 • Zoznam zakázaných prác pre ženy, tehotné ženy, matky do 9. mesiacov po pôrode a mladistvých
 • Dopravné prevádzkové poriadky pre motorové vozíky, cestné vozidlá v areálu apod.,
 • Miestne prevádzkové poriadky - pravidlá a bezpečnostné pokyny pre rozdielne typy skladovaní rôznych druhov materiálu, vrátane archívov a skladov , ďalšie dokumentácie ktorú vyžadujú platné právne predpisy
 • Evidencie (kartotéky) - zamestnancov, odborných školení, rizikových pracovísk , lekárskych prehliadok , "vyhradených technických zariadení" ( ďalej len VTZ - tlakových zariadení - nádob, zdvíhacích zariadení, elektrických a plynových zariadení ) , meranie škodlivín , motorových vozíkov, zásobníkov, referentských vozidiel, reťazových píl, viazacích prostriedkov, elektrického náradia, stavebných strojov apod.
 • Plány kontrolných činnosti a osnovy kontrol zamerané na konkrétnu potrebu ( napr. VTZ, evidencia školení, vybavení technického zariadení či ich dokladov, atd. ).
 • Lehotník kontrol, periodických odborných školení, lekárskych prehliadok apod..
 • S pracovanie harmonogramu revízií a opráv vyhradených technických zariadení a technických zariadení na pracoviskách spoločnosti.
 • Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce(Inšpektorát práce, Regionálny úrad zdravotníctva) - spolupráca a účasť pri kontrolách. Ceny za plnenie jednotlivých úloh sú stanovené individuálne pre jednotlivých klientov a sú závislé na rozsahu a druhu prevádzkovaných činností. Spolupráca je možná formou dielčích objednávok alebo na základe zmluvného vzťahu.

Ceny za plnenie jednotlivých úloh sú stanovené individuálne pre jednotlivých klientov a sú závislé na rozsahu a druhu prevádzkovaných činností.
Spolupráca je možná formou dielčích objednávok alebo na základe zmluvného vzťahu.